DJELATNOSTI

AREAS OF PRACTICE


Advokatski tim pruža pravne usluge zastupanja pravnih lica u privrednim sporovima i drugim nadležnim postupcima vezanim za poslovanje, obaveze i prava iz obligacionih odnosa privrednih društava. Vjerujemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani i da im se kao takvima treba i pristupati. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumijevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova. Naša advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, naročito u bankarskim, korporativnim, međunarodnim, arbitražnim i drugim postupcima i pravnim pitanjima.
Legal team provides legal services for the representation of legal entities in commercial disputes and other competent proceedings related to business, obligations and rights arising from the obligations of the companies. We believe that in the era of globalization, law and business are very interconnected and should be approached as such. The service we provide is a result of a deep understanding of our clients' business needs and overall market conditions. Our law office has an extensive experience in this field, especially in banking, corporate, international, arbitration and other proceedings with legal matters.
Praksa Advokatske kancelarije naročito se fokusira na zastupanje klijenata u svim vrstama sudskih postupaka, naročito vođenje parničnih postupaka, izvršnih i vanparničnih postupaka, institucionalnih i ad hoc, domaćih i međunarodnih arbitraža, kao i druge načine rješavanja sporova. Strateški pristupamo rješavanju sporova i naš posao se ne završava donošenjem odluke u korist klijenta, već težimo tome da se odluka zaista i provede. Savjetujemo klijente ne samo o pravnim aspektima postupka, već i o realnim mogućnostima provođenja odluke suda. Klijentima pružamo širok spektar usluga, uključujući i:
 • Analizu rizika vođenja postupka
 • Izradu strategije postupka
 • Priprema pravnih izvještaja
 • Pripkupljanje dokaza, sačinjavanje tužbi, žalbi, zahtjeva i drugih akata
 • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima
 • Sačinjavanje i provođenje sporazuma o poravnanju
 • Arbitraže
The practice of the Law Office focuses in particular on representing clients in all types of court proceedings, especially litigation, enforcement and non-litigation proceedings, institutional and ad hoc, domestic and international arbitration, as well as other dispute resolutions. We take a strategic approach to resolving disputes and our work does not end with making a decision in favor of the client, but we strive to ensure that the decision is actually implemented. We advise clients not only on the legal aspects of the proceedings, but also on the real possibilities of enforcing a court decision. We provide clients with a wide range of services, including:
 • risk analysis of the proceedings,
 • development of a procedure strategy,
 • preparation of legal reports,
 • gathering evidence, drafting lawsuits, appeals, requests and other acts,
 • representation of clients in litigation, enforcement and other proceedings,
 • drawing up and implementing a settlement agreements,
 • arbitration.
Radno pravo je dinamična pravna oblast koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince. Advokati u advokatskoj kancelariji savjetuju i zastupaju radnike i poslodavce, u internim disciplinskim postupcima, kao i pred sudovima i drugim nadležnim organima. Suština našeg pristupa je u pažljivom razmatranju i specifičnom pristupu svakom pojedinačnom slučaju, na osnovu čega za klijente pronalazimo rješenja koja su najoptimalnija, a sve u skladu sa pozitivnim pravnim normama. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti uključuju:
 • Savjetovanje klijenata u području radnih odnosa
 • Izrada općih i pojedinačnih pravnih akata, odluka i ugovora u konkretnom slučaju
 • Učestvovanje u pregovorima u postupku zaključenja kolektivnih ugovora o radu
 • Sporovi u vezi sa radnim odnosima, uključujući i sporove povodom kolektivnih ugovora
 • Pružanje pravnih savjeta u pogledu svih aspekata bezbjednosti i zaštite na radu
 • Priprema i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance
 • Zastupanje pred Arbitražom
Labor law is dynamic area of law that often brings numerous challenges for companies and individuals. Lawyers in our law office advise and represent workers and employers, in internal disciplinary proceedings, as well as before courts and other competent authorities. The essence of our approach is in careful consideration and specific approach to each individual case, based on which we find solutions for clients that are the most optimal, all in accordance with positive legal norms. Services we provide in this area include:
 • advising clients in the field of labor relations,
 • drafting of general and individual legal acts, decisions and contracts,
 • participation in negotiations in the process of concluding collective labor agreements,
 • labor disputes, including collective bargaining disputes,
 • providing legal advice on all aspects of safety and security at work,
 • preparation and preparation of documentation required for obtaining work permits for foreigners,
 • representation before the Arbitration.
Advokati pružaju usluge savjetovanja i zastupanja u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa nekretninama i to:
 • Savjetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji, poklonu, zamjeni nekretnina i ugovora o zakupu
 • Postupci pred nadležnim javnim organima u vezi sa realizacijom upisa prava vlasništva, posjeda i drugih stvarnih prava na nekretninama
 • Zastupanje u upravnim i sudskim postupcima za zaštitu i ostvarivanje stvarnih prava
 • Sastavljanje pravnih mišljenja i izvještaja
Our legal team provide consulting and representation services in legal, financial, tax and other real estate matters, as follows:
 • Advising and assisting in conducting negotiations and concluding pre-contracts and contracts on sale, gift, exchange of real estate and lease contracts
 • Proceedings in the competent public authorities regarding implementation of registration of property rights, possessions and other rights to real estate
 • Representation in administrative and judicial proceedings for the protection and implementation of real estate rights
 • Compilation of legal opinions and reports
Oblast ugovornog prava pruža mogućnost realizacije svih poslovnih ideja i aranžmana koje učesnici nekog projekta namjeravaju da postignu. Naša advokatska kancelarija je razvila bogatu praksu u izradi svih vrsta ugovora, uvijek uzimajući u obzir kompleksnost odnosa koji ugovorne strane žele, sa fokusom na zaštitu prava obje ugovorne strane. Naš glavni princip prilikom pravnog savjetovanja u ovoj oblasti je da se sastavljanju ugovora pristupi tako da se maksimalno, i u okviru datih okolnosti optimalno zaštiti klijent, vodeći računa da stepen zaštite klijenta ne ugrozi povjerenje između ugovornih strana kao ni realizaciju konkretnog pravnog posla.
 • ugovori obligacionog prava – domaći i sa inostranim elementom
 • ugovori porodičnog prava
 • ugovori nasljednog prava
 • ugovori privrednog prava
 • izrada neimenovanih ugovora
The area of contract law provides the possibility of realization of all business ideas and arrangements that participants of a project intend to achieve. Our Law office has developed a rich practice in drafting all types of contracts, always taking into account the complexity of the relationship that contracting parties want, with a focus on protecting the rights of both contracting parties. Our main principle in legal counseling in this area is to approach the drafting of the contract so as to maximally, and within the given circumstances, optimally protect the client, taking into account also that degree of client protection does not jeopardize trust between the parties or the implementation of specific legal work.
 • Contracts in Contract law - domestic and with a foreign element
 • Family law contracts
 • Contracts of inheritance law
 • Drafting unnamed contracts
 • Commercial law contracts
Naša praksa u oblasti medijskog prava obuhvata savjetovanje i zastupanje klijenata iz sfere kako štampanih tako i elektronskih medija. Advokatska kancelarija klijentima pruža različite pravne usluge u oblasti medijskog prava, uključujući:
 • Pravni savjeti u vezi sa postupcima za pribavljanje dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti medija kao i zastupanje klijenata pred nadležnim organima
 • Zastupanje u sporovima povodom objavljivanja informacija u medijima
 • Pravni savjeti i procedure u vezi sa oglašavanjem
 • Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u postupcima radi klevete
 • Savjetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima
Our practice in the field of media law includes advising and representing clients in the field of both print and electronic media. The law office provides clients with various legal services in the field of media law, including:
 • Legal advices regarding the procedures for obtaining licenses to perform activities in the field of media as well as representing clients before the competent authorities
 • Representation in disputes over the publication of information in the media
 • Legal advice and procedures regarding advertising
 • Providing legal advice and representation in defamation proceedings
 • Advising on the harmonization of internal acts with positive regulations
Naša advokatska kancelarija obavlja i advokatske usluge u poslovanju sa vrijednosnim papirima na berzanskom i vanberzanskom tržištu, kao i zaštiti prava i interesa investitora. Savjetujemo državne organe, državna preduzeća i organizacije, investicione i komercijalne banke, institucionalne investitore, privredna društva i druge učesnike u transakcijama na tržištu kapitala, bilo da posluju dužničkim bilo vlasničkim vrijednosnim papirima. Neke od usluga koje pružamo su:
 • Pravni savjeti u vezi sa statusnim pitanjima učesnika na tržištu kapitala
 • Savjeti u vezi sa strukturom kapitala i poslovnom strategijom, kao i sa spajanjem i kupovinom društava
 • Pravni konsalting o strategiji nastupa na finansijskom tržištu
 • Pravni savjeti u vezi sa zakonskom regulativom berzanskog poslovanja
 • Zastupanje u mjeničnim i čekovnim sporovima
 • Pomoć prilikom registracije mjenica i ovlaštenja
Our Law office provides legal services in dealing with securities on the stock and over-the-counter market, as well as protecting the rights and interests of investors. We advise state authorities, state-owned companies and organizations, investment and commercial banks, institutional investors, companies and other participants in capital market transactions, whether operating in debt or equity securities. Some of the services we provide are:
 • Legal advice on status issues of capital market participants
 • Advice on capital structure and business strategy, as well as mergers and acquisitions
 • Legal consulting on financial market strategy
 • Legal advice regarding the legal regulations of stock exchange operations
 • Representation in bill of exchange and check disputes
 • Assistance in registering bills of exchange and authorizations
Advokatska kancelarija se bavi pružanjem usluga vezanih za sve vrste osiguranja, savjetovanjem, zastupanjem u procesu ugovaranja, kako bi pitanja iz ove oblasti sagledali kako sa pravnog tako i sa finansijskog aspekta, efikasno i precizno pružili usluge koje uključuju:
 • Pripremanje dokumentacije u vezi sa osiguranjem imovine i lica,
 • Zastupanje klijenata pred osiguravajućim društvima u postupku ugovaranja osiguranja i postupanja po odštetnim zahtjevima,
 • Pravni savjeti u pogledu usaglašavanja internih akata sa pozitivnim propisima,
 • Zastupanje klijenata u sporovima povodom osiguranja,
 • Vansudski sporazumi o poravnanju.
Law office provides services related to all types of insurance, consulting, representation in the contracting process, in order to look at issues in this area from both, legal and financial point of view. It efficiently and accurately provide services that include:
 • Preparation of documentation related to property and personal insurance
 • Representation of clients before insurance companies in the process of insurance contracting and handling claims
 • Providing legal advices regarding the harmonization of internal acts with positive regulations
 • Representing clients in insurance disputes
 • Out-of-court settlement agreements
Naša advokatska kancelarija posjeduje veliko iskustvo u oblasti bankarskog prava i finansija. Naš tim savjetuje klijente u pogledu primjene zakona i drugih propisa jedinstvenih za regulativu bankarskog prava. Zastupamo različite investitore, kao i investicione fondove i kompanije koje se bave upravljanjem investicijama. Naš glavni cilj je pružanje širokog spektra pravnih usluga kompanijama koje posluju u okviru finansijskog tržišta, komitentima banaka, ostvarivanjem prava i bankarskih usluga, naročito:
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima pred nadležnim organima i institucijama,
 • Pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima,
 • Savjetovanje klijenata u vezi sa aspektima poslovnih odnosa na finansijskom tržištu,
 • Priprema i izrada internih akata u cilju usaglašavanja sa pozitivnim propisima.
Our legal team has an extensive experience in the field of banking law and finance. Our team advises clients on the application of laws and other regulations unique to banking law regulations. We represent various investors, as well as investment funds and companies engaged in investment management. Our main goal is to provide a wide range of legal services to companies operating within the financial market, bank customers, exercising rights and banking services, in particular:
 • Advising and representing clients in proceedings before competent authorities and institutions
 • Providing legal services related to status issues
 • Advising clients on aspects of business relations in the financial market
 • Preparation and drafting of internal acts in order to comply with positive regulations
Advokati posjeduju značajno iskustvo u pružanju pravnih savjeta i zastupanju u ustavnopravnim sporovima i sporovima vezanim za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLJP) kao i pratećim protokolima. Smartramo da su oblasti ljudskih prava iznimno bitne i osjetljive, te nastojimo našim klijentima pružiti najveću moguću podršku i kvalitet pravnih usluga prilikom rješavanja takvih problema i pitanja:
 • pravno savjetovanje i zastupanje pred domaćim sudovima i drugim javnim organima u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda,
 • sačinjavanje predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg-u,
 • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima pred Ombudsmenima BiH.
Lawyers have significant experience in providing legal advices and representation in constitutional disputes and disputes related to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) as well as the accompanying protocols. We believe that the areas of human rights are extremely important and sensitive, and we strive to provide our clients with the greatest possible support and quality of legal services in solving such problems and issues:
 • legal advice and representation before domestic courts and other public authorities in the field of protection of fundamental human rights and freedoms,
 • making petitions and representing clients before the European Court of Human Rights in Strasbourg,
 • legal counseling and representation in proceedings before the BiH Ombudsmen.
Sveobuhvatna regulatorna reforma u cilju harmonizacije domaćeg prava sa svjetskim i evropskim standardima postavila je niz izazova vezanih za poslovanje, javne institucije i druge organizacije u regionu. Kombinovanjem iskustava našeg tima sa važećim propisima naša advokatska kancelarija pruža konkretna rješenja dajući vrhunske savjete o načinu i putu za ostvarivanje prava naših klijenata i prevazilaženje administrativnih prepreka. Razumijevajući da čak i sitne promjene u zakonodavstvu mogu izazvati značajne posljedice u praksi, naš tim je uvijek u toku sa svim izmjenama propisa u regionalnom i međunarodnom okruženju.
Naš tim pruža široki spektar usluga u ovim postupcima:
 • pisanje pravnih akata, zahtjeva, molbi, tužbi, žalbi i drugih podnesaka u upravnim postupcima i upravnim sporovima,
 • zastupanje pred nadležnim organima,
 • davanje pravnih savjeta i provođenje postupaka,
 • izvršenje.
Comprehensive regulatory endeavor to harmonize domestic law with global and European standards has posed a number of challenges for businesses, public institutions and other organizations in the region. Combining the experience of our team with the applicable regulations, our Law office provides concrete solutions by giving top advices on how to exercise the rights of our clients and overcome administrative obstacles. Realizing that even small changes in legislation can have significant consequences in practice, our team is always up to date with all the changes in regulations in the regional and international environment.
Our team provides a wide range of services following procedures:
 • Writing legal acts, requests, petitions, lawsuits, appeals and other submissions in administrative proceedings and administrative disputes
 • Representation before the competent authorities
 • Providing legal advice and conducting proceedings
 • Execution
Porodično pravo obuhvata pitanja braka i odnosa u braku, razvoda braka, odnosa u vanbračnoj zajednici, prava i obaveza u odnosu djeteta i roditelja, usvojenja, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodičnoj i bračnoj zajednici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. U oblasti porodičnog prava pružamo pravnu pomoći pravne usluge u postupku razvoda braka, ali i svim ostalim pitanjima iz ove oblasti, među kojima su:
 • sačinjavanje bračnih ugovora,
 • tužbe za razvod braka i sporazumni prijedlog za razvod braka,
 • zastupanje u postupcima razvoda braka, izdržavanja i viđanja malodobne djece,
 • podjela bračne stečevine,
 • pokretanje i zastupanje u postupku poništenja braka,
 • pravne usluge vezane za vršenje roditeljskog prava, odnosno oduzimanja ili ograničenja roditeljskog prava,
 • kao i u postupcima za sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici.
Family law includes issues of marriage and marital relations, divorce, extramarital relations, rights and obligations in relation to children and parents, adoption, guardianship, maintenance, property relations in family and marital community, protection from domestic violence, proceedings regarding family relationships and personal name etc. In the field of family law, we provide legal assistance, legal services in the divorce procedure, but also all other issues in this area, including:
 • Drawing up marriage contracts
 • Divorce lawsuits and amicable divorce motion
 • Representation in divorce proceedings, maintenance and seeing minor children
 • Division of marital property
 • Initiating and representing in the process of annulment of marriage,
 • Legal services related to the exercise of parental rights, ie deprivation or restriction of parental rights,
 • As well as in procedures for the prevention and protection against domestic violence.
Naša advokatska kancelarija ima višestruko i višegodišnje iskustvo u oblasti nasljednog prava, u postupcima pred domaćim i inostranim sudovima, radi ostvarivanja prava na nasljeđivanje. Pravne usluge koje nudimo iz ove oblasti su:
 • zastupanje u ostavinskom postupku,
 • savjetovanje i sačinjavanje nasljedno-pravnih akata, ugovora o doživotnom izdržavanju,
 • sastavljanje testamenta,
 • sastavljanje nasljedno-pravnog ugovora,
Our Law office has many years of experience in the field of inheritance law, in proceedings before domestic and foreign courts, in order to exercise the right to inheritance. Legal services that we offer in this area are:
 • representation in proceedings,
 • advising and drafting inheritance legal acts, contracts on lifelong support,
 • drawing up a will,
 • drawing up a succession contract.
Advokatska kancelarija se uspješno bavi zastupanjem u sporovima naknade štete. S obzirom da su naknade štete ugovorni i vanugovorni način nastanka obaveza između fizičkih i pravnih osoba, u okviru kojih se klijenti mogu naći u neočekivanim životnim situacijama, nastojimo kroz višegodišnju praksu uspješnog rješavanja sporova, primijeniti stečeno iskustvo i usvojenu sudsku i pravnu praksu u rješavanju konkretnog slučaja. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti uključuju:
 • pisanje tužbi i zahtjeva za naknadu štete, zastupanje u sporovima radi naknade štete,
 • zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim organima,
 • pravno savjetovanje i davanje pravnog mišljenja.
Legal team successfully deals with representation in claims for damages. Given that damages are contractual and non-contractual ways of incurring obligations between individuals and legal entities, within which clients may find themselves in unexpected life situations, we strive through many years of successful dispute resolution practice, applying the experience gained and adopted court and legal practice in resolving specific case. Services we provide in this area include:
 • writing lawsuits and claims for damages, representation in disputes for damages,
 • representation before courts and other competent authorities,
 • legal advice among giving a legal opinion.
U oblasti krivičnog prava naša advokatska kancelarija je stekla dugogodišnje iskustvo u odbranama radi optužbi za krivična djela iz oblasti privrednog kriminala, organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja i ovlasti, krivičnih djela protiv imovine i ljudi i drugih posebnih krivičnih djela. Usluge koje pružamo u ovoj oblasti uključuju:
 • odbranu i učešće branioca u svim fazama istrage,
 • sačinjavanje krivičnih prijava protiv izvršilaca krivičnih djela,
 • izrada strategije odbrane, savjetovanje i prikupljanje dokaza u svim fazama odbrane,
 • odbrana u krivičnom postupku, sačinjavanje prigovora, pravnih lijekova i drugih podnesaka u toku krivičnog postupka.
In the field of criminal law, our legal team has gained experience through many years, in defense from charges of criminal offenses in the field of economic crime, organized crime, abuse of position and authority, criminal offenses against property and people and other special criminal offenses. Services we provide in this area include:
 • defense and participation of defense counsel in all phases of the investigation,
 • filing criminal charges against perpetrators of criminal offenses,
 • developing a defense strategy, advising and gathering evidence at all stages of the defense,
 • defense in criminal proceedings, drafting objections, legal remedies and other submissions during criminal proceedings.