ZAJEDNIČKA ADVOKATSKA KANCELARIJA

LAW OFFICE

Maida Galijatović, Nerma Bavčić i

Maida Galijatović, Nerma Bavčić and

Lajla Galijatović-Sućeska


ZAK Maida Galijatović, Nerma Bavčić i Lajla Galijatović-Sućeska je dinamična, ambiciozna i inovativna advokatska kancelarija koja već 60 godina teži uspostavljanju dugoročne saradnje sa klijentima na principima međusobnog povjerenja i poštovanja, u skladu sa najvišim standardima profesionalne etike. Vjerujemo da građenje dugoročne poslovne saradnje između klijenata i nas, zasnovano na veoma jednostavnom principu zajedničkog rada sa klijentom kao sa jednakim partnerom i u skladu sa njegovim specifičnim potrebama, uvijek dovodi do najboljih rezultata. Zajednička advokatska kancelarija Maida Galijatović, Nerma Bavčić i Lajla Galijatović-Sućeska u potpunosti prepoznaje značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja, pomoći ugroženima, zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, te rada u cilju oplemenjivanja zajednice i okruženja u kojem živimo i radimo. Uživamo u zajedničkom radu na pravnim pitanjima i sigurni smo da se to odražava na kvalitet usluge koju pružamo klijentima. Vrijednosti i principi koje dijelimo su nam od suštinskog značaja.

Sa našim pristupom pružanju advokatskih usluga, nastojimo da zadržimo tradicionalnu ulogu koju advokatura ima u društvu, a ujedno i da je osvježimo i poboljšamo savremenim vrijednostima i tehničkim mogućnostima, kako bismo postigli najbolje rezultate za naše klijente. Primjenom dugogodišnjeg iskustva i konstantnom posvećenosti međunarodnim profesionalnim standardima, pružamo podršku najvišeg profesionalnog standarda širokom spektru klijenata: od multinacionalnih kompanija, vodećih regionalnih i domaćih kompanija i preduzetnika, do svakog čovjeka koji se susreće sa svakojakim životnim situacijama i problemima, za čije rješavanje je potrebna adekvatna pravna pomoć.

Law office of Maida Galijatović, Nerma Bavčić and Lajla Galijatović-Sućeska is dynamic, ambitious and innovative law office that has been striving for 60 years to establish a long-term cooperation with clients, based on the principles of mutual trust and respect, in accordance with the highest standards of professional ethics. We strongly believe that building a long-term business cooperation between clients and us, must be based on a very simple principle of working with the client as an equal partner, in accordance with his unique wishes and requirements, which always leads to the best results. The Law office of Maida Galijatović, Nerma Bavčić and Lajla Galijatović-Sućeska fully recognizes the importance and necessity of socially responsible behavior, protection of the human rights and fundamental freedoms, with work aimed at improving the community and the environment in which we live and work. We enjoy working together on legal issues and we are confident that this is reflected in the quality of service we provide to our clients. The values and principles we share are essential to us.

With our approach to the providing of legal services, we strive to maintain the traditional role that the legal profession has in society, aiming at the same time to refresh and improve it with modern values and technical capabilities, in order to achieve the best results for our clients. Through the many years of experience and constant commitment to international professional standards, we support the highest professional standard to a wide range of clients: from multinational companies, leading regional and domestic companies and entrepreneurs, to every person who encounters all kinds of life situations and problems, which requires adequate legal aid.


POČETAK

BEGINNINGAdvokatsku kancelariju osnovao je Ekrem Galijatović 1962. godine u Sarajevu, dugogodišnji advokat od karijere, predsjednik Upravnog odbora Advokatske komore Bosne i Hercegovine, predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Međunarodne unije advokata za Bosnu i Hercegovinu, član Predsjedništva Saveza advokatskih republičkih i pokrajinskih komora bivše SFRJ, za koje mnogobrojne funkcije je od Advokatske komore Federacije primio Zlatnu plaketu za osobite zasluge na unapređenju advokature, povodom obilježavanja 120 godina advokature u Bosni i Hercegovini, u Beogradu je primio Povelju jugoslovenske advokature od Saveza republičkih i pokrajinskih advokatskih komora Jugoslavije, u znak priznanja i zahvalnosti za izvanredan doprinos razvoju i unapređenju advokature u Jugoslaviji i njegovoj afirmaciji u inostranstvu. Ekrem Galijatović je također bio jedan od branilaca pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.The Law Office was founded in 1962 in Sarajevo by Ekrem Galijatović, a long-term career lawyer, President of the Board of the Bar Association of Bosnia and Herzegovina, President of the Bar Association of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Vice President of the International Bar Association Chamber of the former SFRY, for which he has received the Golden Plaque from the Federation Bar Association for special merit in the promotion of the Bar. On the occasion of marking 120 years of the Bar in Bosnia and Herzegovina, in Belgrade he received the Charter of the Yugoslav Bar from the Federation of Republican and Provincial Bar Associations of Yugoslavia, as a sign of recognition and gratitude for the outstanding contribution to the development and advancement of the legal profession in Yugoslavia and its affirmation abroad. Ekrem Galijatovic was also one of the defense attorneys before the International Tribunal for War Crimes Committed in the Former Yugoslavia.